Birdwatching

Denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby denním stacionáři UTILIS (DSU) I. a II.

Zařízení je určeno osobám od 3 do 64 let, zdravotní postižení: kombinované vady a mentální postižení.
Ve stacionáři UTILIS I, Břeclav, Herbenova 4, jsou klienti, kteří jsou schopni společné výuky v základní škole.
Ve stacionáři UTILIS II, Břeclav, Růžičkova 5, jsou klienti s různým stupněm mobility, mobilní i imobilní, zcela závislí na pomoci jiných osob. Klienti nemají povinnou školní docházku, nebo vzhledem k jejich stavu mají stanovenu individuální výuku.

Vstup uživatele do služby
1/ Společnost má zpracována vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem o službu, pro uzavírání smluv a pro individuální plánování služby, a to na základě projeveného zájmu /ústně, telefonicky, emailem/.
Na základě zájmu a se souhlasem zájemce o službu či zákonným zástupcem uživatele, opatrovníkem, provede sociální pracovnice v místě bydliště sociální šetření:
• zjišťuje potřeby, požadavky a očekávání budoucího uživatele sluby,
• s klientem a rodinou stanovuje osobní cíl, kterého chce osoba prostřednictvím služby dosáhnout,
• monitoruje denní potřeby, zvyklosti osoby, důležité pro nastavení péče,
• představí organizaci, upřesní rozsah poskytovaných služeb, seznámí s „Vnitřními pravidly pro denní pobyty“( podmínky k přijetí, ukončení služby, úhrady aj.),
• poskytne základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči),
• sepíše zápis z jednání a shrnutí potřeb, dojedná požadavky zájemce a možností organizace na průběh a způsobu poskytování služby v závislosti na schopnostech, dovednostech a přáních osoby, zahájení poskytování služby, sestavení individuálního plánu.
2/ Dle vnitřních pravidel pro uzavírání smluv je s klientem, zákonným zástupcem či opatrovníkem osoby uzavřena písemná smlouva o poskytování služby, která byla předem objasněna srozumitelným způsobem. Klient, zákonný zástupce či opatrovník obdrží 1 x Smlouvu a 1 x Vnitřní pravidla pro denní pobyty.
3/ Zahájení služby se řídí potřebami klienta a možnostmi organizace, zda je či není naplněna kapacita sociální služby.
4/ Klient je na základě potřeb zařazen do DSU I., Herbenova, Břeclav či do DSU II., Růžičkova 5, Břeclav.

Metody práce s uživatelem služby – osobou, zákonným zástupcem, opatrovníkem
Společnost má zpracovánu Metodiku k zajišťování péče v ambulantním zařízení denního stacionáře UTILIS pro osoby s kombinovaným či mentálním postižením.
Organizace má zpracována Vnitřní pravidla na ochranu práv osob, vedení dokumentace a souvisejících činností s výkonem péče v denním stacionáři UTILIS I. a II..
Dále jsou zpracována Vnitřní pravidla pro poskytování péče v DSU I. a II., která jsou součástí smlouvy o poskytování služby.
V souvislosti s výkonem péče v DSU II. je třeba, aby pracovníci v přímé péči ale i ostatní používali metody práce, které odpovídají typu postižení uživatele služby, ovládali základní metody
manipulace s klienty, ovládali poskytnutí první pomoci.
Péče o klienty je založena na individuálním přístupu, které vychází z postižení samotného uživatele služby – dítěte. V péči o klienty kromě znalostí pracovníků jsou vhodná doporučení rodičů, která napomáhají v kontaktu a přístupu pracovníků ke klientům na různé podněty a na změny v činnostech v průběhu dne.(reakce na příjem stravy, potíže při vylučování, agresivní projevy,
netečnost apod.).
Jako vhodná metoda pro komunikaci s klienty s tímto postižením se jeví vlídnost, rozhodnost, odměňování klientů-ne trestání. K práci s klienty se využívá technika bazální stimulace, strukturální výchova, canisterapie (aktivní i pasivní), hipoježdění, pravidelnost činností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, nácvik běžných činností, kontakty s okolím, začleňování do "zdravé populace", vyhledávání podnětů pro zlepšení smyslového vnímání okolí. Dále zajištění rehabilitačních zklidňujících technik, např.kraniosakrální terapie, u klientů s ADHD. Součástí péče je i
muzikoterapie, která může být aktivní, v případě povzbuzení klienta nebo zklidňující, pro uvolnění napětí. Muzikoterapie, hipoježdění, canisterapie jsou sociálně terapeutické činnosti, které
napomáhají jinou formou pracovat s klienty.
Pracovníci s klienty dle možností navštěvují solnou jeskyni, ke zlepšení dýchání, dále využívají plavání v městském bazénu.
Individuální přístup k péči o klienty umožňuje rozvoji osobnosti napřímo - povzbuzení, nebo pomáhá nejprve zklidnit klienta, který je pak přístupný komunikaci, činnostem a pod..
Dodržování Základní listiny práv a svobod; např. právo osoby na jakoukoli víru, právo na své vlastní potřeby atd.
Dodržování Etického kodexu pracovníků v sociálních službách.
Pokud rodina nemůže dítě vozit hromadnými dopravními prostředky např. z důvodu zvýšené náchylnosti k respiračním chorobám, je jim nabídnuta možnost využití svozů klienta do zařízení a
zpět svozovými automobily poskytovatele. Dovoz i odvoz je možný navzájem kombinovat s dovozy rodičů. V případě , že klient nesplňuje podmínku k povinné školní docházce, je činnost
svozu klientů fakultativní službou.
Zapojení uživatele do rozhodování o využití služby
Uživatel služby, zákonný zástupce, opatrovní dle svých možností a schopností plánuje společně s poskytovatelem průběh poskytování sociální služby v denním stacionáři UTILIS s ohledem na
osobní cíl a možnosti klienta-uživatele služby.
Poskytovatel s uživatelem, zákonným zástupcem, opatrovníkem hodnotí průběh poskytování služby a naplňování osobního cíle; podílí se na stanovování nových osobních cílů, na identifikování změn v potřebách péče o klienta, vzhledem ke změně stavu.
Zákonný zástupce, opatrovník předává informace o změnách stavu klienta, které jsou důležité pro zajištění potřebách uživtele služby, spolupracuje s pracovníky na rozvoji osoby-klienta, v případě klientů s povinnou školní docházkouá i se pedagogy, kteří zajišťují individuální výuku u klientů.

Vyřizování stížností uživatelů služby
Společnost má zpracována vnitřní pravidla pro podávání stížností, jakým způsobem, na koho je možné se obrátit, kdo bude stížnost vyřizovat, jak bude se stížností naloženo, zda může být využit zástupce pro podání stížnosti a jejího dalšího řešení:
• stížnost může podat uživatel služby, zákonný zástupce, opatrovník, rodinný příslušník, známý uživatele/zástupce/, jakákoliv instituce, anonym,
• stížnost je zapsána do knihy stížností uživatelů (uložena u ředitelky společnosti), ředitelka řeší oprávněnost stížností, případně deleguje na řešení stížnosti další osobu, stížnost je vyřízena zpravidla do 14 dnů,
• podání stížnosti: telefonicky, písemně, ústně, e-mailem,
• odpověď na stížnost lze dát stěžovateli i jinou než písemnou formou, pokud si to přeje; výsledek šetření je také zapsán v knize stížností.
Na základě šetření stížností se provede opatření zamezující jejímu opakování.

Ukončení poskytování služby
Poskytovanou službu lze ukončit jak ze strany uživatele, tak i poskytovatele:
• smlouva o poskytování služby byla uzavřená na dobu určitou,
• zlepšení stavu uživatele a schopnost zajistit si péči jiným způsobem,
• odchod klienta do jiného rezidenčního zařízení,
• úmrtím uživatele,
• z důvodu nespokojenosti uživatele s poskytováním služby,
• nedodržování podmínek pro poskytování služby ze strany uživatele,
• z důvodu zhoršení zdravotního stavu,
• uživatel zlepšením či zhoršením stavu nespadá do cílové skupiny.

Spoluúčast uživatele na službě
Uživatel služby – klient, zákonný zástupce, opatrovník, nebo také rodinní příslušníci se podílí na hodnocení a průběhu dalšího plánování služby spolu s poskytovatelem.
Uživatel se dle svých možností a schopností podílí na provádění činností., Pracovníci podporují aktivitu, nápady, schopnost zvládat aspoň část úkonu s podporou, spolu s klientem plánují činnosti a zajištění činnosti tak, aby tyto činnsoti byli přínosem pro klienta nejen po stránce rozumové, ale i psychické, fyzické, smyslové, kreativní aj.
Důležitým prvkem pro péči o klienty je především spolupráce rodiny a v případě klienta s povinnou školní docházkou i s pedagogy, systém předávání informací, které by mohly mít vliv na stav klienta, potažmo jeho jednání, chování, rozvoj.
Pracovníci podporují rodinu v péči o klienty, mohou při započetí poskytování služby trávit čas s klientem v zařízení, tímto předávají informace pečujícímu personálu a zároveň seznamují se
způsobem poskytování péče u klienta. Rodina se tak seznamuje přímo s osobami, které tuto péči o klienty v zařízení zabezpečují.
Uživatel služby se podílí v rámci péče i na částečné finanční úhradě dle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.o sociálních službách. Finanční úhrada za péči je dána předpisem – Vnitřními pravidly, kde je stanovena výše úhrady za tuto ambulantní péči.

Materiální a technické zabezpečení služby
Stacionář je ambulantní (dochází dennně) zařízení sociální péče pro děti s handicapem, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
Provoz UTILIS I - Herbenova 4: bezbariérové prostory o velikosti 63,8 m2, v budově základní školy, kuchyňka, jídelna, herna, socilní zařízení včeetně sprchy, kancelář pro pracovníky, možnost
využití tělocvičny a zahrady, provoz zařízení je pondělí - pátek: 7 - 15.00 hod.,
Provoz UTILIS II - Růžičkova 5: bezbariérové prostory o velikosti 144,11 m2, kuchyňka jídelna, tři oddělení dle postižení klientů, individuální výuková místnost, kancelář sociální pracovnice,
zázemí pracovníků, sociální zařízení včetně sprchy, společenská místnost pro větší akce v rámci integračního centra, využití okolí - parčík ke hrám, provoz oddělení je pondělí - pátek: 7 - 18.00
hod..
K péči o klienty používáme polohovací lůžka, mechanické vozíky, mechanický zvedák, vodní lůžko, balónkový bazén, speciální sedačky, drobné reabilitační pompůcky, hračky pro rozvoj
klientů, stoly, židličky, polohovací futon, venkovní trapolína, sedačky do automobilu, speciální kočárky, chladničky k uložení stravy pro klienty, mikrovlnné trouby, počítač pro klienty, fotoaparát
či videokamera, osobní automobily ke svozu klientů s rampou,
K péči o klienty využíváme jednorázové pomůcky - rukavice, roušky, chrániče oděvů, čistící pěny, zástěry, kapesníky, papírové vaty aj. Pracovnice používají při péči o klienty ochranné oděvy.

Bližší informace k naplňování potřeb klientů DSU najdete v kartě potřeb Denního stacionáře UTILIS.V Břeclavi 1.10.2015