Birdwatching

projekt: Remedia - OSOBNÍ ASISTENCE

LOGO WEBProjekt REMEDIA - OSOBNÍ ASISTENCE je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem služby je podpora klientů s překonáním každodenních problémů spojených s běžnými činnostmi, motivováni tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, jejich vedení k zachování a udržení svých schopností a samostatnosti.

trvání projektu 1.1.2019 - 30.6.2021
registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009368
podpořené osoby: 10, osoby se zdravotním postižením a s kombinovanými diagnózami
pracovní místa: 2
celkové způsobilé náklady 3 215 000 Kč

Osobní asistence

Osobní asistence - terénní služba "šitá na míru"

Cíl:

„Cílem osobní asistence je adresná pomoc člověku zvládat ty úkony, které sám nemůže a tím mu umožnit zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.“

Poslání:

„Posláním osobní asistence je:

- vyrovnávání sociálního handicapu klienta,

- umožnit zachování schopností, dovedností a zvyklostí klienta,

- pomáhat udržovat sociální vztahy se zřetelem ke vztahům rodinným a pomáhat udržovat kontakty se společenským prostředím,

- vytvářet podmínky pro seberealizaci a začlenění klienta,

- podporovat klienta v uplatňování vlastní vůle (rozhodování, aktivní spoluúčast na poskytování služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností apod.).“

Komu je služba určena:

Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby ve větším časovém rozsahu.

Podmínky přijetí žadatele:

1) Sepsání smlouvy o poskytování služby,

2) Je k dispozici vhodný osobní asistent, přijetí asistenta.

3) Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů.

Informace o kapacitě služby:

Kapacita služby je omezena pouze možnostmi vhodných osobních asistentů. Na výběru asistenta se podílí také klient.

Zásady poskytování služby:

1) „Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň Ty jim!“

2) Ke klientům přistupujeme s úctou a respektem k jejich důstojnosti a individualitě.

3) Snažíme se nevytvářet závislost klientů na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou klient nezbytně potřebuje.

4) Podporujeme u klientů samostatnost a běžný způsob života, respektujeme jejich vlastní vůli a názory, přání týkající se sociálního prostředí a jejich potřeb.

5) Zachováváme nestrannost k rodinným vztahům klienta, podporujeme jeho přirozené vazby s okolím a vztahy, které sám vytváří.

6) Zachováváme rovný přístup ke klientům - služby poskytujeme bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, národnost či sociální status (v souladu s Listinou základních práv a svobod).

7) Dbáme na bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, řídíme se platnými právními předpisy, normami a zásadami.

8) Zachováváme diskrétnost a nabízíme flexibilitu při poskytování služeb.