Birdwatching

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba patří mezi námi nabízené terénní služby:

Cíl:

„Cílem pečovatelské služby je uživatel, který zůstává co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.“

Poslání:

„Posláním pečovatelské služby Remedia Plus,z.ú., Břeclav je:

- umožnit zachování schopností, dovedností a zvyklostí uživatelů,

- pomáhat udržovat sociální vztahy se zřetelem ke vztahům rodinným a pomáhat udržovat kontakty se společenským prostředím,

- vytvářet podmínky pro seberealizaci,

- podporovat uživatele v uplatňování vlastní vůle (rozhodování, aktivní spoluúčast na poskytování služby, využívání svých zachovaných tělesných a duševních schopností apod.).“

Komu je služba určena:

Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Naplňování potřeb osob v nepříznivé sociální situaci:

Přehled úkonů poskytovaných pečovatelskou službou k naplnění potřeb osob v nepříznivé sociální situaci v domácím prostředí.

Bližší informace o jednotlivých úkonech najdete v kartě potřeb pečovatelské služby.


Podmínky přijetí žadatele:

1) Sepsání smlouvy o poskytování služby.

2) Volná kapacita služby.

3) Souhlas se sdělením osobních a jiných citlivých údajů.

Informace o kapacitě služby:

K naplnění kapacity dochází tehdy, není-li ani po provozních úpravách možné klienta zařadit do rozpisu práce – z časových a personálních důvodů.

Zásady poskytování služby:

1) K uživatelům přistupujeme s úctou a respektem k jejich důstojnosti.

2) Snažíme se nevytvářet závislost uživatelů na službě, ale poskytovat pouze takovou míru podpory, kterou uživatel nezbytně potřebuje.

3) Podporujeme u uživatelů samostatnosti a běžný způsob života, respektujeme jejich vlastní vůli a názory, přání týkající se sociálního prostředí a jejich potřeb.

4) Zachováváme nestrannost k rodinným vztahům uživatele, podporujeme přirozené vazby uživatele a vztahy, které sám vytváří.

5) Dbáme na týmovou práci a kvalitní vzájemnou komunikaci.

6) Zachováváme rovný přístup k uživatelům - služby poskytujeme bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, národnost či sociální status (v souladu s Listinou základních práv a svobod).

7) Dbáme na bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb, řídíme se platnými právními předpisy, normami a zásadami.

8) Zachováváme diskrétnost a nabízíme flexibilitu při poskytování služeb.